.

Zákon o ochraně oznamovatelů

30. 1. 2024

Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů (ZOO)

Podle zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. („Zákon“) je společnost EFKO – karton, s.r.o., IČ: 26915758, sídlem Dolní 347, 592 14 Nové Veselí, dále jen („Společnost“), povinna zavést vnitřní oznamovací systém (whistleblowing), umožňující přijmout oznámení o protiprávním jednání.

V souladu se ZOO mají pro vnitřní oznamovací systém zaměstnavatele následující pojmy dále uvedený význam:

„oznamovatel“ – fyzická osoba vykonávající pro zaměstnavatele práci v základním pracovněprávním vztahu (pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr), dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, nebo uchazeč o práci či jiné obdobné činnosti u zaměstnavatele, který podal, resp. Uveřejnil oznámení o protiprávním jednání. Zaměstnavatel vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro něho nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo i) ZOO.

„protiprávní jednání“ – jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč nebo jednání, které porušuje ZOO nebo jiný právní předpisy nebo předpisy Evropské unie v oblasti: finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů; daně z příjmů právnických osob; předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; ochrany spotřebitele; souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti; bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích; ochrany životního prostředí; bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví; radiační ochrany a jaderné bezpečnosti; hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek; ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví; ochrany osobních údajů,

soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů; ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Zaměstnavatel tímto určuje příslušné osoby k výkonu činností dle ZOO, kterými jsou:


Gabriela Veselá

tel. +420 608 344 162


V případě nemoci jako zástupce:

Iva Dvořáčková

tel. +420 737 279 725

e-mail oznamto@efko.cz


Způsob podávání a přijímání oznámení

a) písemně, a to vhozením do schránky, která je umístěna na dvou místech,

konkrétně v přízemí administrativní budovy před vchodem do skladu (Dolní 347). V hale na výrobě je schránka umístěna v přízemí naproti šatnám (Dolní 379). Tyto schránky jsou označeny nápisem „Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb..

b) písemně, a to zaslání do zřízené emailové schránky na adresu oznamto@efko.cz,

c) ústně, a to telefonicky na telefonní číslo příslušné osoby, nebo na žádost

oznamovatele i osobně u příslušné osoby. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; to neplatí, pokud je totožnost oznamovatele příslušné osobě známa. Anonymní oznámení bude příslušnou osobou uchováno obdobně jako oznámení pro případ pozdějšího odhalení totožnosti oznamovatele; v ostatním příslušná osoba naloží s anonymním oznámením dle vlastního uvážení mimo rámec ZOO.

Informace o totožnosti oznamovatele a společně chráněné osoby je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. Příslušná osoba je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět a umožnit mu předem se vyjádřit.

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení rovněž přímo ministerstvu, a to prostřednictvím online formuláře na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ nebo na kontakty na těchto webových stránkách uvedené.

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Posouzení důvodnosti oznámení

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět

oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Vědomě nepravdivé oznámení

Ochrana před odvetným opatřením ve smyslu tohoto vnitřního předpisu a ZOO nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (tj. vědomě nepravdivé oznámení).

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 50.000 Kč.

Prohlašujeme, že všechna upozornění na porušení jsou pečlivě a důvěrně posuzována. Systém zajišťuje při splnění všech zákonných podmínek oznamovateli ochranu a zamezuje případným odvetným opatřením. 

e-shop